FOLLOW THE LEADER

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities 

a. vereniging: sv DIO Haarlem

b. lid: een lid van de vereniging.

c. bestuur: het bestuur van de vereniging.

e. sv DIO: Sportvereniging sv DIO Haarlem

f. dienstverlener/leverancier: dienstverleners en leveranciers met wie de vereniging een overeenkomst heeft gesloten om diensten te verlenen en/of producten te leveren aan de leden van de vereniging.

g. de website: https://www.svdio.nl

Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen het lid en de vereniging gesloten overeenkomst/gemaakte afspraken over het gebruik van het lidmaatschap.

Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

Deze algemene voorwaarden liggen ter inzage op de locatie van de vereniging te Haarlem (Tennispad 3).

De vereniging kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeenkomen met het lid en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Lidmaatschap 

Alleen natuurlijke personen kunnen lid worden van de vereniging. De minimumleeftijd waarop een lidmaatschap kan worden aangegaan is 18 jaar.

Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of via het aanmeldformulier op de website van de vereniging. Personen onder de 18 jaar dienen goedkeuring van een ouder of voogd te hebben.

Het lidmaatschap van de vereniging wordt automatisch verlengd, tenzij het lid voor 1 maart van het lopende seizoen schriftelijk of per e-mail opzegt bij de vereniging. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd met ingang van het eerstvolgende sportseizoen.

Contributie 

• De leden zijn gehouden aan de vereniging contributie te betalen.

• De verschuldigde contributie wordt geïnd middels automatische incasso, tenzij volledig vooraf is betaald.

• De contributie houdt geen verband met de mate waarin een lid gebruik maakt van producten en/of diensten.

• De contributie wordt per seizoen geheven, ongeacht de inschrijfdatum en omvat minimaal een volledig sportseizoen.

• Bij aanmelding vanaf 1 maart wordt over het lopende kalenderjaar geen contributie geheven.

• Wanneer het lidmaatschap in de loop van het seizoen eindigt, blijft desalniettemin de contributie voor dat jaar volledig verschuldigd.

Producten- en dienstenpakket 

De vereniging verplicht zich jegens de leden zich maximaal te zullen inspannen voor het samenstellen van een zinvol, sportief en leuk sportseizoen. Informatie over (wijzigingen in) het dienstenpakket worden bekend gemaakt via de bestaande communicatiemiddelen op de club te Haarlem en de website.

Aansprakelijkheid 

De vereniging is niet aansprakelijk voor mogelijke schade of verlies, direct of indirect, op welke wijze dan ook veroorzaakt. Het lid van de vereniging vrijwaart de vereniging voor elke aansprakelijkheid voor schade en/of verlies die, direct of indirect, ontstaat.

Klachten 

Ondanks al onze inspanningen om ons werk zo goed mogelijk te doen, kan het dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dan van harte dat u ons dit laat weten. Dan kijken we samen wat er mis ging. En gebruiken we uw klacht om onze dienstverlening aan alle leden te verbeteren.

Bel of mail voor een snelle oplossing

U kunt uw klacht telefonisch of per mail aan ons doorgeven. Bellen is natuurlijk de snelste weg om uw klacht op te lossen. Onze medewerker hoort graag van u wat er mis ging en zoekt samen met u naar een passende oplossing.  Komt u er samen niet uit of vindt u de aangedragen oplossing per telefoon of mail niet afdoende? Dan is de volgende stap het gebruiken van onze klachtenregeling.<br>Wanneer u gebruik maakt van de klachtenregeling betekent dit, dat u uw klacht per brief of e-mail indient bij de directeur van de ledenvereniging. Dit kan tot één jaar na de gebeurtenis of het feit waarover u een klacht wilt melden. Wij nemen binnen drie werkdagen na ontvangst van uw klacht contact met u op.

Het lid en de vereniging kunnen het geschil te allen tijde voorleggen aan de bevoegde rechter.

Niet betalen van contributie en/of producten of diensten 

• Facturen die betrekking hebben op contributie worden jaarlijks aan het begin van het seizoen verzonden of gedurende het jaar ingeval het lidmaatschap gedurende het jaar aanvangt.

• Facturen die betrekking hebben op geleverde producten of diensten worden binnen 30 dagen na het leveren van het product of de dienst aan het lid verzonden.

• Tenzij anders vermeld dienen facturen binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de aangegeven wijze.

• Betalingen van contributie, producten of diensten die per automatische incasso geschieden worden bij niet-inbaarheid na twee weken nogmaals ter inning aangeboden.

• Alvorens maatregelen tot inning te nemen zal de vereniging het lid een betalingsherinnering sturen, waarin nogmaals het factuurbedrag, eventueel vermeerderd met de rentekosten, staat vermeld.

• Bij niet tijdige betaling van de contributie, facturen van producten of diensten is het lid de te berekenen administratiekosten verschuldigd.

• Van niet of niet-tijdige betaling is sprake indien het lid in gebreke blijft enig verschuldigd bedrag binnen de aangegeven termijn te voldoen, indien automatische incasso niet mogelijk blijkt of indien een stornering van een automatische incasso plaatsvindt.

• Indien dertig dagen na de tweede aanmaning de verschuldigde contributie niet is voldaan of is gestorneerd, is het lidmaatschap, zonder dat enige schriftelijk opzegging door de vereniging verschuldigd is, van rechtswege beëindigd.

• Indien dertig dagen na de tweede aanmaning de betaling van het geleverde product of de geleverde dienst niet heeft plaatsgevonden, of indien stornering plaatsvindt, worden nog te leveren producten of diensten opgeschort.

• Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdend met het incasseren van verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van het lid. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.

 

Annuleren van diensten 

• Bij het annuleren van diensten van de vereniging door een lid binnen 24 uur voordat de dienst geleverd zou worden komen door de vereniging reeds gemaakte of gezien het tijdstip van annuleren onvermijdelijk nog te maken kosten voor rekening van het lid. Klussen die gepland zijn voor de maandag kunnen tot uiterlijk vrijdagochtend voorafgaand aan de betreffende maandag 12.00 uur kosteloos worden geannuleerd.

• Annuleren van diensten van de vereniging door een lid kan daarnaast kosteloos plaatsvinden indien de vereniging dit redelijk acht.

Privacy en geheimhouding 

Bij de uitvoering van de dienstverlening wordt gehandeld conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

De vereniging, haar medewerkers en eventueel door de vereniging ingeschakelde en gecontracteerde derden hebben de plicht tot geheimhouding van alle zaken betreffende de leden die hen uit hoofde van hun functie ter kennis zijn gekomen en waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat zij tot geheimhouding daarvan zijn gehouden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van het contract van kracht.

Aanvullende bepalingen 

• De vereniging heeft de bevoegdheid te allen tijde dit reglement (tussentijds) te wijzigen en/of aanvullende voorwaarden te stellen. De leden worden hiervan op de hoogte gesteld.

• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de vereniging.

• Op het lidmaatschap is het Nederlands recht van toepassing.

• Het correspondentieadres van de vereniging is: Postbus 4419, 2003 EK Haarlem. Het e-mailadres van de vereniging is: info@svdio.nl.

Vastgesteld op 24 augustus 2017.

BINNENKORT IN EEN STADION BIJ JOU IN DE BUURT

Kom ook bij sv DIO

Schrijf je in

Schrijf je in

Wil jij ook sporten bij sv DIO?

klik hier

Doe mee en help

Doe mee en help

sv DIO zoekt vrijwilligers

klik hier

Sponsor worden

Sponsor worden

van dé Haarlemse sportclub met geschiedenis.

klik hier

sv DIO NIEUWS

Ledenvergadering

Ledenvergadering

Dinsdag 2 juni 2020 te 19 uur belangrijke ledenvergadering sv. DIO.

Lees verder...

Coronavirus: impact op de softbalcompetities

Coronavirus: impact op de softbalcompetities

Update 1 april 2020

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en een onhoudbare druk op de zorg te voorkomen heeft de overheid gisteren (31 maart 2020) bestaande maatregelen verlengd. Zo is onder andere bepaald dat alle sportaccommodaties zeker tot en met 28 april gesloten moeten blijven. Het gevolg hiervan is dat de KNBSB alle competitiewedstrijden tot en met 19 meiannuleert. Deze datum is het gevolg van onze eerder gecommuniceerde maatregel na het vrijgeven van de sportaccommodaties een voorbereidingsperiode van drie weken aan te houden. Hieronder leest u meer over het uitstel van de start van onze competities.

De KNBSB staat volledig achter deze beslissing en hoopt dat met het voortzetten van de maatregelen de coronacrisis zo snel mogelijk onder controle wordt gekregen, zodat wij zo snel mogelijk weer de honkbal en softbalvelden op kunnen.

Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF, laat in een persbericht het volgende weten: “Goed dat het kabinet voor de komende weken duidelijkheid heeft gegeven. Ook wij zien de noodzaak in van het volhouden van deze maatregelen. Iedere dag zien we dat er meer slachtoffers zijn van het virus en dat de druk op ons zorgstelsel steeds maar toeneemt. In deze uitzonderlijke tijden zijn uitzonderlijke maatregelen nodig. De sport zet zich van harte in om deze crisis te bezweren. Wij doen een beroep op alle sportclubs en hun leden om juist in deze tijd solidair te zijn. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we na afloop van deze crisis nog steeds volop gebruik kunnen maken van onze unieke Nederlandse sportinfrastructuur.”

De KNBSB sluit zich volledig aan bij deze woorden. De intentie voor dit seizoen blijft, ook na de verlenging van de maatregelen, hetzelfde: wij willen graag zo veel mogelijk wedstrijden spelen en zoveel mogelijk sportplezier beleven in 2020.

In de week vóór 28 april beoordeelt de overheid wat er voor de periode daarna nodig is. De KNBSB geeft op basis van die beoordeling ofwel een go voor de start van de competities of stelt de competitiestart wederom uit. Deze week neemt de afdeling Competitiezaken contact op met de verenigingen om een inventarisatie te doen welke wensen er bij de verenigingen leven voor de opzet van de competities wanneer deze weer van start mogen gaan.

Hieronder leest u het oorspronkelijke nieuwsbericht van 23 maart 2020, maar nu met de herziene data daarin verwerkt.

Gevolgen honkbal- en softbalcompetities

Het honkbal- en softbalseizoen 2020 staat voor de deur. De voorbereidingsperiode van alle teams zou nu in volle gang moeten zijn. Echter, de wereld is op dit moment in de greep van het coronavirus en Nederland niet in het minst. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Alle sportaccommodaties zijn gesloten, alle sportactiviteiten zijn uitgesteld en dus liggen alle sportverenigingen stil. De overheid heeft besloten dat tot en met 28 april niet mag worden getraind of gespeeld. De vraag is of maatregelen na die tijd aanhouden en/of wellicht worden aangescherpt. Dit is direct van invloed op ons maatschappelijk functioneren en, als (bescheiden) onderdeel daarvan, dus ook op onze honkbal- en softbalcompetities.

Benodigde voorbereidingstijd voor start competities

De KNBSB houdt voor de start van onze competities altijd rekening met een voorbereidingstijd van circa drie weken die de selecties/teams nodig hebben om wedstrijdfit te worden en verantwoord aan het seizoen te kunnen beginnen. Dat betekent dat de honkbal- en softbalcompetities niet direct kunnen starten als de overheid de sport weer vrijgeeft, na 28 april of welk ander moment daarna. 

Wedstrijden eerste competitieweken afgelast

Met bovenstaande rekening houdend betekent dit dat de geplande wedstrijden tot en met dinsdag 19 mei worden afgelast en in Sportlink de status “afgelast door bond” toegewezen krijgen, zodat dit ook voor iedereen zichtbaar wordt in de KNBSB Competitie-app en op de KNBSB-site.

Scenario’s

De KNBSB houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus uiteraard nauwlettend in de gaten. De afdeling Competitiezaken werkt momenteel aan scenario’s hoe de ‘afgelaste’ competitiewedstrijden in te halen óf de competities een andere vorm te geven na de periode dat de overheid de sport weer vrijgeeft. Vanwege de onzekerheid en onduidelijkheid, is het erg lastig daar nu al iets concreets over te zeggen.

Informeren van onze leden

De bovenstaande informatie wordt vandaag via de communicatiekanalen van de KNBSB verspreid om al onze leden te informeren. We verzoeken u deze informatie ook binnen uw vereniging te delen, zodat we er gezamenlijk voor zorgen dat al onze leden zijn geïnformeerd.

Lees verder...

COMPETITIES AMATEURVOETBAL NIET HERVAT

COMPETITIES AMATEURVOETBAL NIET HERVAT

Met het oog op de vanavond door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities

Lees verder...


MELD JE AAN VOOR DE DIO NIEUWSBRIEF

sv DIO Haarlem

LOCATIE
Tennispad 3
2034 JA, Haarlem

PARKEREN
Salieveld, Haarlem

POSTADRES
Postbus 4419
2003 EK, Haarlem

CONTACT
023 53 58 824
info@svdio.nl